Fm logistic

La logique des transports urbain

Hệ thống quản lý

FM Logistic dựa trên cách tiếp cận phát triển bền vững về một hệ thống quản lý ba cấp được thực hiện trên toàn công ty, các quốc gia và các trung tâm phân phối

FM Logistic có nền tảng phát triển bền vững trên một hệ thống quản lý ba cấp được thực hiện trên toàn công ty, các quốc gia và các trung tâm kho vận. Đội ngũ điều hành của công ty đặt ra những tiêu chuẩn bắt buộc, nhưng mỗi quốc gia và mỗi kho đều thể tự do thích nghi và tuân thủ các quy định tùy theo thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng địa phương. Từ Brazil đến Trung Quốc, Châu Âu, đội ngũ QHSE của FM Logistic đã thực hiện chính sách mà được chia sẻ bởi toàn bộ nhân viên: sự xuất sắc trong hoạt động, sự hài lòng của khách hàng, cải tiến liên tục, v.v ...

Sự chứng nhận

Chính sách QHSE của Logistic của FM dựa trên việc tuân thủ quy định, ngăn ngừa rủi ro và cải tiến liên tục. Các nguyên tắc thực hiện được đưa ra trong các quy tắc và công cụ tham khảo, và truyền đạt cho nhân viên thông qua các chương trình đào tạo.

FM Logistic sử dụng hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về vệ sinh, an toàn, truy xuất nguồn gốc, xử lý vật liệu nguy hiểm và áp dụng những kỹ thuật điển hình tốt nhất cho mỗi ngành hàng. Các trung tâm kho vận được chứng nhận khi cần thiết để khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm rằng sản phẩm của họ được xử lý theo tiêu chuẩn, trong môi trường phù hợp, ở mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng và ở mọi quốc gia.

Hệ thống quản lý của FM Logistic là nền tảng của cả tổ chức. Nó được dựa trên các quy trình đảm bảo sự thống nhất và an toàn của tổ chức bằng cách áp dụng các quy tắc chung và bắt buộc. Các kết quả thực tiễn tốt nhất sau đó được áp dụng ở mỗi quốc gia, có tính đến các yếu tố địa phương.