Fm logistic

La logique des transports urbain

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững là trách nhiệm chung trong văn hoá của Logistic FM

Phát triển bền vững cho phép FM Logistic chuẩn bị và dự đoán thị trường trong tương lai. Đây là một cơ hội thực sự để phân biệt FM Logistic là một đội ngũ sáng tạo và phát triển, sẵn sàng cho mọi thử thách trên thị trường.

FM Logistic mong muốn làm chủ được tác động của các hoạt động của mình ở cấp địa phương và toàn cầu như là việc bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khi tăng cường sự tương tác với các cộng đồng địa phương.

Ngày nay, FM Logistic đã phát triển từ năm 2014 với:

  • + 40 hoạt động về xã hội
  • 40 hoạt động về môi trường
  • 25 hoạt động về cộng đồng
  • 15 hoạt động về kinh tế

Các trụ cột của phát triển bền vững

Bốn bước để tạo ra giá trị: FM Logistic cho rằng sự phát triển bền vững như là trái tim trong công ty, có thể nhìn thấy và kết hợp vào quá trình ra quyết định, một điểm then chốt, với sự tham khảo về xã hội, xã hội, kinh tế và môi trường.

Trụ cột xã hội
Những con người của chúng tôi cam kết tạo nên các trụ cột.
Click vào biểu tượng màu xanh lam để biết thêm thông tin

Trụ cột kinh tế
Thiết kế nên chuỗi cung ứng của tương lai
Click vào biểu tượng màu đỏ để biết thêm thông tin

Trụ cột xã hội
Là người cam kết phát triển kinh tế địa phương
Click vào biểu tượng màu cam để biết thêm thông tin

Trụ cột môi trường
Đặt hiệu quả về môi trường ở cốt lõi của sự phát triển của chúng tôi
Click vào biểu tượng xanh lá để biết thêm thông tin