Quá trình thành lập FM
Quá trình thành lập FM

Báo cáo thường niên 2018/2019

FM Foundation, nền tảng công ty của Tập đoàn FM, đã tổ chức lễ kỷ niệm lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2018. Thông qua việc đọc báo cáo…

Trên Tháng Ba 31, 2019

FM Foundation, nền tảng công ty của Tập đoàn FM, đã tổ chức lễ kỷ niệm lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2018.

Thông qua việc đọc báo cáo thường niên này, hãy khám phá con đường tuyệt vời đã được thực hiện!

Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, 135 nhân viên đã được huy động để thực hiện các dự án mang lại lợi ích cho 232 người ở Pháp, Ba Lan, Nga, Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ.

Báo cáo có sẵn để tải xuống thông qua liên kết này (phiên bản tiếng Anh).

Nội dung này có thú vị, hữu ích không?