Hậu cần 360 °

Sự bền vững

Lĩnh vực hậu cần đang đối mặt với những thách thức về tính bền vững. Cho dù đó là những thách thức về môi trường (biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, quản lý chất thải), xã hội (hòa nhập, việc làm, sức khỏe, an toàn) hay đạo đức (giảm bất bình đẳng), các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần phải tự thích ứng và đưa ra các giải pháp để giảm tác động tiêu cực và cải thiện tính tích cực của nó các tác động.

Khám phá thêm thông tin về hậu cần bền vững bằng cách đọc các bài viết của chúng tôi!

Các bài viết của chúng tôi nhằm cung cấp các giải pháp, đưa ra các sáng kiến và dự án bền vững và nêu ra các vấn đề về tính bền vững. Hãy làm việc cùng nhau để tạo ra một chuỗi cung ứng bền vững, tôn trọng hơn con người và môi trường, từ nhà kho đến người tiêu dùng cuối cùng.

Xem thêm Thấy ít